SYARAT PINJAMAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

Syarat-syarat asas menerangkan pemohon tentang syarat asas pinjaman kerajaan berdasarkan pekeliling Lembaga Pembiayaan perumahan Sektor Awam (LPPSA). Pemohon dapat mengenalpasti jumlah kelayakan berdasarkan gaji hakiki/gaji pokok. Pemohon juga boleh mengetahui kelebihan melantik peguam berkelayakan untuk melancarkan memproses pinjaman kerajaan pemohon. Pemohon dapat mengira kelayakan pinjaman berdasarkan gaji hakiki. Pemohon dapat melihat syarat-syarat pinjaman berdasarkan jenis pinjaman yang ditawarkan.

Syarat-syarat Kelayakan

Pemohon hendaklah mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga seperti berikut:
A. SYARAT KELAYAKAN
Kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam di bawah Lembaga diberikan kepada orang yang layak berdasarkan syarat-syarat kelayakan berikut:

 1. Anggota Perkhidmatan Awam/ Pasukan Polis/ Angkatan Tentera;
 2. Anggota Pentadbiran Persekutuan iaitu Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik;
 3. Anggota Pentadbiran Negeri iaitu Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Menteri Besar, Timbalan Ketua Menteri dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri;
 4. Hakim Mahkamah Persekutuan/ Rayuan/ Tinggi tertakluk kepada Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45);
 5. Anggota Dewan Negara dan Dewan Rakyat;
 6. Yang Dipertua Dewan Rakyat;
 7. Anggota Dewan Undangan Negeri; dan
 8. Pekerja badan berkanun atau pihak berkuasa tempatan.

Orang yang layak, yang berhak memohon kemudahan pembiayaan perumahan daripada Kerajaan Negeri, badan berkanun atau pihak berkuasa tempatan yang mempunyai skim pembiayaan perumahannya sendiri tidak layak mendapat kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.

Pemohon layak untuk menikmati dua kali pembiayaan sama ada memilih SPPSA atau SPPSAi bagi pembiayaan pertama dan pembiayaan kedua tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Permohonan pembiayaan kedua dibenarkan dengan syarat pembiayaan pertama diselesaikan terlebih dahulu.

Pemohon yang telah mendapat kemudahan pembiayaan perumahan daripada Kerajaan Negeri, Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hanya layak mendapat kemudahan pembiayaan kedua di bawah skim ini tertakluk kepada syarat-syarat pembiayaan kedua.

Lembaga membenarkan permohonan pembiayaan bersama untuk membeli satu hartanah yang sama tertakluk kepada syarat-syarat pembiayaan semasa di antara:
i. suami dan isteri; atau
ii. bapa/ ibu dan anak/ anak-anak.

B. SYARAT PEMOHON

Pemohon mestilah:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Orang yang layak yang dinyatakan di perkara A1 dan A8 mestilah:
  a. Pegawai tetap yang sedang berkhidmat; dan
  b. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun dan telah disahkan dalam  jawatan.
 3. Orang yang layak yang dinyatakan di perkara  A2, A3, A4, A5, A6, dan A7 mestilah pegawai dalam tempoh lantikan dan sedang berkhidmat.
 4. Bukan seorang bankrap atau siberhutang hukuman atau seorang yang tidak berkemampuan kewangan atau sedang diambil tindakan tatatertib bagi tujuan buang kerja.

Kelayakan

Jenis Kelayakan

Pinjaman Pertama

Pinjaman Kedua

Jumlah Pemohonan
Pertama kali memohon pinjaman perumahan dengan LPPSAKali kedua memohon setelah menyelesaikan hutang pinjaman pertama dengan LPPSA (kecuali pinjaman jenis 7)
Anggaran Bayaran Balik (ABB)Jumlah potongan untuk bayaran pinjaman perumahan tidak boleh melebihi 80% dari gaji Hakiki semasa + elaun yang diambil kira:

i. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)/ Elaun Perumahan Wilayah (EPW)
ii. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)/Imbuhan Tetap Keraian (ITK) dan;
iii. Imbuhan tetap Jawatan Utama/ Khas (ITJU)
iv. Elaun Sara Hidup
v. Elaun Memangku
Kelayakan pinjaman keduan tertakluk kepada ansura¬n bulanan tidak melebihi 50 peratus termasuk bayaran balik pembiayaan pertama daripada gaji pokok dan elaun tetap yang diambi kira oleh lembaga
Jenis Pinjaman Yang DitawarkanPinjaman jenis 1: Membeli rumah atas petak rumah yang telah siap
Pinjaman jenis 2: Membina rumah di atas tanah sendiri
Pinjaman jenis 3: Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan.
Pinjaman jenis 4: Membeli tanah dengan tujuan membina rumah
Pinjaman jenis 5: Menyelesaikan hutang pinjaman bank/institusi kewangan
Pinjaman jenis 6: Membina rumah kediaman di atas tanah yang dibeli melalui institusi kewangan (LPPSA)
Pinjaman jenis 7: Membuat kerja ubahsuai rumah

 

Lantikan peguam

 • Wajib melantik peguam berpengalaman untuk membuat pinjaman kerajaan.
 • lawyerSetiap pinjaman kerajaan memerlukan peguam.
 • Membantu uruskan penyediaan dokumen penting permohonan seperti dokumen jual beli (S&P), borang online dan sebagainya.
 • Kos guaman ialah 3-5% daripada jumlah pinjaman.
 • Pembayaran untuk guaman menggunakan duit sendiri dan tidak termasuk dalam jumlah pinjaman yang dipinjam.
 • Membuka sekatan kepentingan dalam geran(jika ada).
 • Bekerjasama dengan pemaju / kontraktor.
 • Sesetengah pemaju tidak mengenakan sebarang bayaran untuk kos guaman.

->Soalan lazim pinjaman Pertama daripada sumber LPPSA disini.

Jenis-jenis pinjaman yang ditawarkan

Syarat-syarat mengikut jenis pinjaman perumahan:

Pinjaman Jenis 1 (membeli rumah atau petak rumah yang telah siap)rumah telah siap

 • Salinan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) jika pembelian terus daripada pemaju.
 • Surat kebenaran pindahmilik dan menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.
 • Baki hutang penjual mestilah dalam had kelayakan pemohon bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan jika hartanah telah digadai kepada bank/institusi kewangan.
 • Pembelian rumah daripada pemaju mesti mencatatkan Lesen Pemaju serta Permit Jualan pada Perjanjian Jual Beli dan jika tiada hendaklah mengemukakan laporan penilaian daripada JPPH.
 • Urusniaga kontra hanya dibenarkan jika bayaran 100% telah dikeluarkan kepada pemaju dan hartanah telah dicagar kepada Kerajaan Malaysia.
 • Pembelian hartanah daripada penjual yang belum mempunyai Hakmilik Individu/Strata adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat pembelian hartanah di pasaran sekunder.
 • Pembelian hartanah lelongan adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat pembelian hartanah lelongan Perbendaharaan Malaysia.

Syarat-syarat bagi kakitangan Kerajaan yang ingin memohon pinjaman Kerajaan tetapi ingin membeli rumah lelong :

Capture 2

Pinjaman Jenis 2 (membina rumah di atas tanah sendiri)bina rumah atas tanah sendiri

 • Pembinaan rumah hanya boleh dimulakan setelah pinjaman diluluskan
 • Rumah hendaklah dibina di atas tanah yang ada Hakmilik Individu dan bebas daripada sebarang bebanan.
 • Pemohon adalah pemilik hartanah sepenuhnya atau pemilik bersama suami/isteri.
 • Surat kebenaran menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri diperlukan jika hartanah ada sekatan kepentingan.
 • Pelan bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan tempoh kelulusan masih berkuat kuasa.
 • Rumah yang dibina hendaklah mengikut pelan semasa kelulusan pinjaman.
 • Bayaran adalah mengikut Jadual Ketiga kepada Jadual G Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] dan Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH

Pinjaman Jenis 3 (membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan)rumah belum siap

 • Pembelian rumah atau petak rumah kediaman daripada pemaju hanya dibenarkan bagi hartanah yang mempunyai Hakmilik Individu atau Hakmilik Induk dengan syarat kegunaan tanah untuk ‘Bangunan’.
 • Bayaran adalah mengikut Jadual Ketiga kepada Jadual G atau H Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] dan Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1989.
 • Pembelian rumah daripada kontraktor adalah dibenarkan bagi hartanah yang mempunyai Hakmilik Individu.
 • Pembelian rumah atau petak rumah kediaman daripada pemaju mestilah mencatatkan Lesen Pemaju serta Permit Jualan di dalam Perjanjian Jual Beli.
 • Pembelian petak rumah kediaman dengan lot parkir yang berasingan dibenarkan dengan syarat Perjanjian Jual Beli hendaklah berasingan dan permohonan perlu dikemukakan serentak.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.
 • Permohonan melibatkan pembinaan melebihi empat (4) buah rumah hendaklah disertakan dengan Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan Jualan yang masih berkuat kuasa.
 • Kategori penggunaan Tanah Pertanian dikehendaki menukar syarat
 • Kegunaan tanah kepada Bangunan. Pihak pemaju perlu mengemukakan salinan surat kelulusan tukar syarat tanah serta salinan resit bayaran premium yang disahkan oleh peguam semasa kemukakan permohonan.
 • Kategori penggunaan Tanah Pertanian dikehendaki menukar syarat kegunaan tanah kepada Bangunan. Pihak pemaju perlu mengemukakan salinan surat kelulusan tukar syarat tanah serta salinan resit bayaran premium yang disahkan oleh peguam semasa kemukakan permohonan.

Pinjaman Jenis 4 (membeli tanah dengan tujuan membina rumah)tanah untuk bina rumah

 • Pembelian hanya dibenarkan bagi tanah yang mempunyai Hakmilik Individu.
 • Surat kebenaran pindahmilik dan menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri diperlukan jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.
 • Jika hartanah telah digadai kepada bank/institusi kewangan, penyata baki hutang penjual mestilah dalam had amaun kelayakan pemohon bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan.
 • Pembelian hanya dibenarkan bagi tanah yang telah siap/sedia untuk pembinaan rumah.
 • Amaun kelayakan tidak melebihi 50% daripada kelayakan semasa.
 • Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman adalah 360 bulan atau tertakluk kepada baki tempoh perkhidmatan bagi Skim KWSP.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.

jenis-jenis geran:

1. Geran tanah

Terdapat 2 jenis Geran Tanah atau Hakmilik Tanah:
i.  Hakmilik Tetap (HT)
ii. Hakmilik Sementara (HS)

2. Hakmilik tetap

i. Hakmilik Tetap Pejabat Pendaftar

 • Geran Negeri iaitu tanah yang diberi milik selama-lamanya
 • Geran Pajakan Negeri iaitu tanah yang diberi milik untuk satu tempoh tahun tertentu. Hakmilik Tetap Pejabat Tanah
 • Geran Mukim iaitu tanah yang diberi milik selama-lamanya.
 • Geran Pajakan Mukim iaitu tanah yang diberi milik untuk satu tempoh tahun                 tertentu.
 • Geran Pajakan biasanya selama 60 tahun atau 99 tahun. Selepas tempoh pajakan tamat, kerajaan negeri boleh mengambil tanah tersebut. Pemilik tanah boleh memohon untuk menyambung pajakan untuk tempoh tertentu dengan bayaran premium tanah semasa. Geran pajakan kemungkinan mempunyai sekatan-sekatan tertentu dan kemungkinan tiada sekatan.

3. Hakmilik sementara

 • Tidak boleh dipecah sempadan.
 • Tidak boleh dipecah bahagi.
 • Tidak boleh disatukan tanah.
 • Tidak boleh dipecah bahagian bangunan jika ianya terletak di atas tanah HS.
  ** melainkan tanah telah diukur dengan sempurna dan pelan berkenaan dengannya telah diluluskan. 
 • HS ialah untuk membolehkan tanah diberimilik sebelum diukur atau membolehkan hakmilik dikeluarkan sebelum pengukuran tanah apabila berlaku pecah sempadan, pecah bahagia dan penyatuan. HS membolehkan tuan punya tanah membuat pindahmilik, gadaian atau pajakan sebelum kerja ukur diselesaikan.
 • Hakmilik Sementara Bersamaan dengan Pejabat Pendaftaran – Akhirnya akan dipegang oleh Geran Negeri atau Geran Pajakan Negeri.
 • Hakmilik Sementara Bersamaan dengan Pejabat Tanah – Akhirnya akan dipegang oleh Geran Mukim atau Geran Pajakan Mukim

Panduan beli tanah:

 1. Jangan terburu-buru untuk membeli tanah, pelajari dan bandingkan harga tanah tersebut dengan harga tanah yang lain.
 2. Jangan membeli tanah dari orang tengah kerana biasanya mereka meletak harga yang tinggi. Kalau boleh carilah tuan tanah sendiri yang ingin menjual tanah kerana harganya pasti lebih murah.
 3. Elakkan menggunakan ejen hartanah tidak berlesen (haram).
 4. Cari tanah dengan posisi yang strategik seperti dekat dengan sekolah atau pasar dan di tepi jalan besar.
 5. Semak dahulu geran dan tengok lokasi tanah. Pastikan no PT, Lot dan lain-lain perkara pada geran sama dengan lokasi tanah.
 6. Periksa kelengkapan geran tanah tersebut adakah ia milik perseorangan atau milik berkumpulan. Jika penama terlalu ramai, maka prosesnya mungkin rumit sedikit.
 7. Semak geran yang original,pastikan tanah yang anda lihat itu sama kedudukan atau lokasi didalam geran. Kemudian semaklah pula nama pemilik tanah dan no kad pengenalan tuan tanah. Pada masa ini tanyalah apa sahaja berkaitan tanah tersebut, pastinya orang yang anda jumpa itu dapat menjawabnya.
 8. Periksa dengan pejabat tanah masing-masing adakah penama dan tanah tersebut benar-benar wujud agar kita tidak tertipu.
 9. Jika menggunakan agen pastikan anda minta nombor telefon tuan tanah dan lebih baik berjumpa dengan tuan tanah.
 10. Semak kad pengenalan tuan tanah dan pastikan ianya sama seperti dalam geran.
 11. Pilih tanah yang tidak mempunyai apa-apa sekatan. Perkataan ini biasanya tertulis pada geran. Jika ada sekatan, prosedurnya akan menjadi rumit. Jadi kalau ada sekatan, tolong tolak awal-awal agar ia tidak menyusahkan kita dan akan melambatkan proses pembinaan rumah.
 12. Buat perjanjian jual beli dan pastikan matikan setem untuk menjaga kedua-dua pihak. Anda tak perlu ke pejabat lawyer cukup sekadar tulisan tangan (lebih baik taip) dan kedua-dua pihak memahami dan setuju terma dan syarat.

Pinjaman Jenis 5 (menyelesaikan hutang pinjaman bank/institusi kewangan)

 • Bank/institusi kewangan telah menjelaskan bayaran 100% kepada pemaju/penjual.
 • Hakmilik Individu/Strata mestilah atas nama pemohon dan telah dicagar kepada bank/institusi kewangan.
 • Sekiranya hartanah hanya mempunyai Hakmilik Induk, Perjanjian Jual Beli mestilah atas nama pemohon sebagai pembeli.
 • Ambil alih baki hutang pinjaman suami/isteri adalah dibenarkan dengan syarat pemohon adalah pemilik bersama di dalam hakmilik atau Perjanjian Jual Beli. Sekiranya nama pemohon tiada dalam hakmiik,pindahmilik perlu dibuat sekurang-kurangnya setengah (½) bahagian kepada pemohon dengan mengemukakan salinan Borang 14A yang telah dilengkapkan dan ditandatangani.
 • Kemudahan ini tidak boleh digunakan bagi mengambil alih baki hutang pinjaman bank/institusi kewangan ke atas hartanah yang sebelumnya pernah dibiayai melalui pinjaman Kerajaan.
 • Penyata baki hutang bank/institusi kewangan bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan. Jika amaun hutang bank melebihi had kelayakan pemohon atau nilaian JPPH, pemohon perlu menjelaskan wang beza kepada bank/institusi kewangan terlebih dahulu.
 • Ambil alih hutang pinjaman bank/institusi kewangan bagi membeli tanah, baki hutang tersebut mestilah tidak melebihi setengah (½) daripada amaun kelayakan pemohon atau nilaian JPPH yang mana terendah.
 • Mengikut baki bank semasa bukan nilai rumah semasa.
 • Tujuan ialah untuk pinjaman perumahan bukan untuk pinjaman peribadi.
 • Seelok-eloknya tempoh pinjaman perumahan bank mestilah 1 tahun atau lebih.
 • Rujuk bank terlebih dahulu untuk mengetahui jika ada sebarang penalti atau apa-apa sekatan yang berkaitan.
 • Tidak boleh buat jika hak milik hartanah @ S&P ada nama selain nama pasangan.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.

Refinance Rumah @ Pembiayaan Semula Rumah

Islam mengharamkan riba.  Sistem riba ini banyak ditekankan di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.  Sebagai umat Islam, perbankan Islam adalah pilihan terbaik.  Kini produk-produk pembiayaan Islam mudah didapati di semua bank di Malaysia.  Tiada alasan lagi untuk memilih sistem perbankan berasaskan riba.  Menjadi kewajiban pada umat Islam memilih pembiayaan yang patuh syariah.  Bagi yang masih menggunakan pinjaman konvensional, bolehlah lakukan pembiayaan semula (refinance).  Dengan pembiayaan semula ini akan meninggalkan sistem riba dan menikmati Sistem Perbankan Islam.

Kelebihan:

 1. Interest @ faedah pembiayaan yang lebih rendah.
 2. Kurangkan bayaran bulanan @ tempoh bayaran
 3. Tukar sistem konvensional ke Sistem Islam (SPPSAi).

Pinjaman Jenis 6 (membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan)renovation

 • Hakmilik Individu didaftar atas nama pemohon dan telah dicagar kepada Kerajaan Malaysia.
 • Pembinaan rumah hanya boleh dimulakan setelah pinjaman diluluskan.
 • Surat kebenaran menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri diperlukan jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.
 • Pelan bangunan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan tempoh kelulusan masih berkuat kuasa.
 • Jadual bayaran adalah mengikut Jadual Ketiga kepada Jadual G Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118] Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan)1989.
 • Laporan Penilaian daripada JPPH.

Pinjaman Jenis 7 (membuat kerja ubahsuai rumah)rumah renovation

 • Pinjaman ubahsuai hanya dibenarkan sekiranya melibatkan penambahan keluasan bangunan.
 • Tiada tunggakan bayaran balik pinjaman
 • Kelayakan pinjaman ubahsuai adalah seperti pinjaman kedua iaitu amaun pinjaman ubahsuai adalah perbezaan antara kelayakan semasa dengan amaun yang telah diambil atas pembelian hartanah pertama tertakluk kepada ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% (termasuk bayaran balik pertama) daripada gaji hakiki semasa.
 • Suami/isteri kepada peminjam juga dibenarkan untuk memohon pinjaman bagi ubahsuai rumah dengan syarat berikut :

1)  Suami/isteri adalah pemilik bersama;

2) Sekiranya nama pemohon tiada dalam hakmilik, pindahmilik perlu dibuat sekurang-kurangnya setengah (½) bahagian kepada pemohon dengan mengemukakan salinan Borang 14A yang telah dilengkapkan dan ditandatangani;

3) Jika pemohon telah mengambil pinjaman pertama dan selesai pinjaman tersebut, amaun pinjaman yang boleh dipohon adalah baki kelayakan semasa.

 • Permohonan hendaklah dikemukakan selepas lima (5) tahun daripada tarikh surat kelulusan bagi Jenis I dan V, manakala Jenis II dan III, lima (5) tahun daripada tarikh pengeluaran baucar bayaran 95% atau 100%.
 • Salinan pelan bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang mana tempoh kelulusan masih berkuat kuasa serta salinan surat kelulusan pelan daripada PBT.
 • Kos kerja ubahsuai rumah perlu mendapat penilaian oleh JPPH. Permohonan kerja ubahsuai rumah dibenarkan sekali sahaja.
 • Persetujuan bank/institusi kewangan untuk menangguhkan gadaian dengan mengemukakan salinan Borang 16C yang telah dilengkapkan dan ditandatangani bagi hartanah yang digadai kepada bank/institusi kewangan.
 • Sekiranya Hakmilik Individu/Strata telah dikeluarkan bagi kes penyerahan hak, kerja ubahsuai rumah hanya dibenarkan setelah hartanah digadai kepada Kerajaan Malaysia.
 • Pengesahan pemaju sekiranya Hakmilik Individu/Strata masih belum dikeluarkan bagi kes penyerahan hak.
 • Kerja ubahsuai rumah hanya boleh dimulakan setelah mendapat surat kelulusan pinjaman dan tidak dibenarkan membuat perubahan kepada pelan asal dan spesifikasi kerja ubahsuai.
 • Senarai kerja ubahsuai yang tidak dibenarkan adalah seperti berikut:
  • Preliminaries seperti kos Juru Perunding (penyeliaan dan penyelarasan kerja ubahsuai), kos Pihak Berkuasa Tempatan, kos penyediaan pelan bangunan dan insurans pekerja dan bangunan.
  • Aksesori/ peralatan seperti alat pendingin hawa termasuk bekas/alas alat pendingin hawa(tray for aircond), pemancar penyiaran dan peralatan berkaitan, peralatan elektrik/alat penyedut asap/habuk, solar dan turbine, dapur gas, perhiasan rumah, perabot rumah mudah alih, perabot jenis ‘build in’, menukar syiling, cornice dan dome, menambahkan lampu, alatan telekomunikasi dan teknologi, anjung kereta kecuali ia dibuat bersama penambahan keluasan bangunan, pagar kecuali dibuat bersama penambahan keluasan bangunan, awning dan menukar permukaan lantai yang sedia ada.
  • Laman dan landskap seperti kolam renang, kolam ikan, gazebo/pergola, rumput dan parkir berasingan.

Untuk pemohon yang ingin membeli rumah kedai, berikut adalah beberapa syarat yang perlu diteliti:

P7220715-1

 1. Rumah kedai yang ingin dibeli mempunyai ciri-ciri kediaman seperti bilik tidur, dapur, ruang tamu dan bilik air.
 2. Sekurang-kurangnya mempunyai 2 bilik tidur dan melampirkan pelan tapak rumah kedai tersebut.

 

 


Carta alir memohon pembiayaan gov loan -LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam)

type-your-title-here

Carta alir proses pinjaman gov loan –  LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam).

carta-alir

Carta alir proses lebihan baki kredit dalam LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam).

 

Kesimpulan

 • Untuk memudahkan urusan permohonan pinjaman, peminjam digalakkan untuk mematuhi syarat-syarat pinjaman LPPSA, kelayakan, peguam.
 • Ikuti carta alir yang pihak di sediakan, semoga info di atas dapat membantu memudahkan urusan anda. Sekian

Nota:

BPPP (Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan) kini dikenali sebagai LPPSA (Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam)

Bantulah kami untuk memajukan dan memberikan impak besar dalam syarikat ini.

 


PAUTAN

Slider not found

*PENAFIAN:

MOHD ELAM & PARTNER MANAGEMENT SERVICES tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan/kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.  Artikel ini adalah sekadar panduan kasar yang berdasarkan senarai rujukan dibawah.  Jika ada percanggahan, rujukan maklumat adalah mengikut agensi yang berkaitan. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa.


Rujukan:

Disediakan oleh:

 1. Faraintan Syahida Bte Northani / Politeknik Nilai / Negeri Sembilan / Oktober 2014
 2. Farhana Binti Ariffin / UPSI / Perak / Disember 2014
 3. Mohammad Ikhmal Bin Jafpree / PMK / Melaka / November 2015
 4. Nurul Wahida Binti Rasidik / KUIPSAS / Pahang / November 2017

Disemak Oleh: Mohd Elam Bin Mohamed


Kami mengalu-alukan kunjungan anda, sila klik link-link panduan di bawah :

Link-link yang berkaitan dan mungkin dapat membantu anda menyelesaikan persoalan -persoalan yang bermain di minda anda  dan mungkin memberi lebih maklumat kepada anda.

 • Anda buntu memilih Insurans /Takaful yang sesuai untuk membuat pinjaman perumahan ?? Pilih dan klik di sini

http://mohdelam.com/mortgage/insurans/pilih-et/
http://mohdelam.com/mortgage/insurans/pilih-tm/


Anda boleh klik link youtube di bawah untuk mengetahui tentang perkhidmatan yang kami tawarkan..

Perkhidmatan Kami di LPPSA (Version 2)
Panduan Permohonan Pinjaman Perumahan (SPPB)
Pemilihan Peguam : Pinjaman Perumahan  Perbendaharaan

Pinjaman Perumahan Kedua Bahagian Pinjaman Perumahan

477 Responses to SYARAT PINJAMAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)

 1. azni binti mohd yasin says:

  Assalamualaikum…saya nak buat pinjaman kerajaan bagi pembelian Tanah…dan ada baca guideline kat sini.boleh ker mendapatkan perkhimatan pihak tuan dalam urusan saya membuat pinjaman kerajaan pembelian Tanah. saya juga mahu terus membuat membina rumah ke atas Tanah tersebut tetapi dimaklumkan saya perlu menjelaskan pinjaman pertama dahulu.

 2. Umiyyy says:

  Salam sejahtera , saya bekerja sebagai kontrak dlm perkhidmatan awam . pelantikan semula selalunya dalam masa 1 tahun . layak ke saya untuk memohon pinjaman LPPSA ?

 3. yania says:

  Assalamualaikum…saya nak tanya prosedur pinjaman perumahan adakah perkiraan untuk lulus pinjaman termasuk dengan bank loan dan ptptpn..tapi maklumat itu tidak tertera di payslip…adakah pihak lppsa akan cek kesemua bank dan ptptpn utk memberi kelulusan pinjaman…
  sekian terima kasih

 4. Safwan says:

  Salam tuan.. saya ada soalan.. saya telah membuat beli rumah pertama guna loan kerajaan dan kemudian telah membuat refinance loan rumah tersebut ke bank… soalan saya, adakah saya layak untuk memohon rumah kedua menggunakan loan kerajaan? Kalau layak adakah loan 90% dari baki kelayakan atau 100%d4 baki kelayakan loan kerajaan?

 5. Mohd Hasif says:

  salam

  nak tanya surat iringan ketua jabatan ini nak dapat dari mana?
  sbb sy tnya HRM dia hnya buat surat pengesahan perkhidmatan anggota kerja sahaja..

  • admin says:

   Wslm. Jabatan perlu keluarkan surat iringan ikut format LPPSA. Hubungi admin 0137474041 (Sue) untuk dapatkan contoh surat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *